main

คณะศิลปศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดสอน  3 สาขาวิชา ดังนี้

The School of Liberal Arts is offering three Bachelor of Arts degree programs, as follows:

 

    ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
    (Chinese for Business Communication)

    หลักสูตร 2+2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
    (Tourism and MICE Management)


    ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    (English for Business Communication)

 


 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ /Bay Riffer โดนรุม

 

 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ /พี่พีท จิรายุส ศิษย์เก่าสุดฮอต

 

 


คบเด็กศิล'ศาสตร์ / สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ / ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm

 


News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน