news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ศิลปศาสตร์เรียนรู้ธุรกิจโรงแรมและงานบริการ จาก Hilton Hotel

วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เชิญคุณกาญจนา เพอร์กิ้น ซึ่งเป็น Learning & Development Manager จาก Hilton Hotel มาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาคณะในสายงานด้านการบริการ และแนวทางการเตรียมตัวในสายงานทางด้านโรงแรม 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน