news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ออกศึกษาดูงานโรงแรม Hilton Pattaya เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ณัฐพร อิฐสุวรรณ กัง และนักศึกษาในรายวิชา HTI 112 การจัดการธุรกิจที่พักแรม ร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ออกศึกษาดูงานโรงแรม Hilton Pattaya เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงและสถานที่จริง เกี่ยวกับงานในหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน ทดลองการปูเตียง การจัดโต๊ะอาหาร พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารแบบตะวันตก #การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ #Tourism #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUC

เอกสารแนบ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน