สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 59 ทุกคน / รหัส 61 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562📢 นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 59 ทุกคน / รหัส 61 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
📆 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
🕐 เวลา 13.30 - 15.30 น.
📍 ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
📄 โดยนำใบยืนยันคำขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2562 มาส่งในวันและเวลาตามกำหนดการ

❌ หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์