สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562📢 กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562

ให้นักศึกษากองทุนฯ นำเอกสารมาลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพด้วยตนเอง
✅ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
✅ สำเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 1 ชุด

📆 วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2563
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา (ห้องกองทุนฯ) ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

❌ หากไม่มาภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง