สมัครเรียน 038-146-123

โครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ📢 โครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 2
📆 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
🕐 08.30 - 10.10 น.
📍 ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์