สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศ!! การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562📢 การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
📆 ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📍 สำนักงานทะเบียน

*กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

📄 ดาวน์โหลดเอกสาร