สมัครเรียน 038-146-123

ขยายเวลา!! การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2564📢 การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2564
📆 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 6 ก.พ. 64
🕐 เวลา 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์