สมัครเรียน 038-146-123

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค2ปีการศึกษา2563ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา 2563 ในเวลา 12.30-17.30 น. ผ่านโปรแกรมZoom

สอบถามเพิ่มเติม : งานสหกิจศึกษา 2502