สมัครเรียน 038-146-123

ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. รหัส 61, 62, 63 บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564📣 ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. รหัส 61, 62, 63 บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
💻 ผ่านระบบกองทุนกู้ยืมแบบดิจิทัล (DSL) ที่เว็บไซต์กองทุน https://www.studentloan.or.th/

📝รายการเอกสารที่ต้องนำส่งให้มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ใบยืนยันการเบิกเงิน จำนวน 2 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชา จำนวน 2 แผ่น
*ลงลายมือชื่อในเอกสารให้เหมือนกันทุกแผ่น

**ส่งเอกสารออกจากนักศึกษาระหว่าง วันที่ 6-10 กันยายน 2564 เท่านั้น!!!