main๏ปฟ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

            เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 กว่า 30 ปี ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อออกไปเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ทำงานได้ หรือ เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจได้ ขณะนี้เปิดรับ 3 สาขาวิชา

            คือ    1. สาขาการจัดการ (Management)

                   2. สาขาการตลาด (Marketing)

                   3. สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)

            ทีมงานคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อาจารย์อย่างมืออาชีพ ที่จะส่งตรงความรู้ และประสบการณ์ไปยังลูกศิษย์ทุกคน เพื่อผลิตบุคลากรในการรับใช้ประเทศชาติต่อไป      


News & Activity.


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน