• ทุนการศึกษา
  • ทุนพิเศษ
  • กยศ./กรอ.
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 ทุน TCAS
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง
 ทุนการศึกษาครอบครัวศรีปทุม
 ทุนความสามารถพิเศษ
 ทุนการศึกษาช่วยเหลือชุมชน
 ทุนสำหรับข้าราชการตำรวจภูธร ภาค 2
 ทุนสำหรับนักกีฬา
 ทุนนักกิจกรรม
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 ทุนการศึกษาพี่ให้น้อง

ทุนพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน

     รายละเอียด...คลิก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม

     ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
     ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนต่อการผลิตกำลังคน
                   และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)

คณะ/สาขาวิชาที่สามารถกู้ได้มีดังนี้

คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
ปริญญาตรี 4 ปี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.
รอบปกติ
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบวันอาทิตย์
เทียบโอน
รอบปกติ
เทียบโอน
รอบวันอาทิตย์
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (Business Computer)
กยศ.
-
-
-
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
กยศ.

-
-
-  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
กยศ.


-
-
-
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
  (Communication Design)
กยศ.-
-
-
-
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
--

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  (Aviation Business Management)
--
-
-
-
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
--
-


 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
กรอ. / กยศ.-
-


 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
  (Chinese for Business Communication)
กรอ. / กยศ.-
-
-
-
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
กรอ. / กยศ.-
-
-  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
  (Tourism and MICE Management)
กยศ.-
--
กรอ. / กยศ.-