สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1/2567

คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
ปริญญาตรี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.
รอบปกติ
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบวันอาทิตย์
เทียบโอน
รอบปกติ
เทียบโอน
รอบวันอาทิตย์
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-
-

ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-
-
-
  สาขาวิชานิติศาสตร์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
  (Laws)
-
-

-
-
-
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-

-
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-


ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-


 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-


 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร 2+2)
  (Chinese for Business Communication)

  เป็นหลักสูตรความร่วมมือพิเศษระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
  นักศึกษาจะเรียนที่ ม.ศรีปทุม ชลบุรี 2 ปี และที่ ม.กุ้ยโจว 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา
  จะได้ปริญญา 2 ใบ จากทั้งสองมหาวิทยาลัย
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-
-
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-

ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-