สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1/2565
คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
ปริญญาตรี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.
รอบปกติ
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบวันอาทิตย์
เทียบโอน
รอบปกติ
เทียบโอน
รอบวันอาทิตย์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-
-

  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-
-
-
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  (Digital Media Design)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human

-
-

-
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-


  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-


  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาการตลาดดิจิทัล
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
-
-
-
-

 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-


 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
  (Chinese for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-
-
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-

ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human

-
หมายเหตุ :
      Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
      รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
        ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
        ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)