ทุนการศึกษา

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเรียนออนไลน์ก่อนทุกคน คลิกสมัครเรียนออนไลน์ 

รายชื่อทุน

 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
 ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ
 ทุนโควตาแนะแนวศรีปทุม ชลบุรี
 ทุนครอบครัวศรีปทุม
 ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธร ภาค 2
 ทุนการศึกษาช่วยเหลือชุมชน
 ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (นักศึกษาปัจจุบัน)
 ทุนครอบครัวข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ
 ทุุน SPUC Portfolio3ดี
 ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง
 ทุน TCAS
 ทุนสำหรับนักกีฬา
 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ
 ทุนความสามารถพิเศษ