ค่าเทอม ประมาณการค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ประมาณการค่าเล่าเรียน
(ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัคร)


ดาวน์โหลดประมาณการค่าเล่าเรียน


คณะ/สาขาวิชา รอบ หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  School of Information Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบปกติ) 4 ปี 36,900 35,850 13,400 290,550
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 38,300 27,050 17,600 157,300
  คณะนิติศาสตร์
  School of Law
สาขาวิชานิติศาสตร์ (รอบปกติ) 4 ปี 36,500 32,450 0 252,200
(รอบเสาร์-อาทิตย์) 4 ปี 33,700 28,250 14,200 265,400
เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) 4 ปี 36,500 33,850 15,600 217,850
  คณะนิเทศศาสตร์
  School of Communication Arts
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 35,100 37,250 17,000 268,850
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 35,900 45,250 18,200 178,500
  คณะบริหารธุรกิจ
  School of Business Administration
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (รอบปกติ) 4 ปี 30,900 36,650 0 242,400
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 32,300 38,050 14,200 149,900
วันอาทิตย์ 4 ปี 30,900 28,250 12,800 248,350
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 32,300 29,650 14,200 149,900
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 30,900 36,650 0 245,400
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 32,300 39,250 14,200 152,300
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 32,300 30,850 14,200 152,300
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาการตลาดดิจิทัล วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 25,450 15,600 181,000
  คณะบัญชี
  School of Accountancy
สาขาวิชาการบัญชี (รอบปกติ) 4 ปี 35,100 32,450 0 250,800
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 32,300 29,650 12,800 135,700
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 21,250 12,800 147,600
  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (รอบปกติ) 4 ปี 41,700 37,850 0 248,400
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 38,900 35,050 21,200 159,900
วันอาทิตย์ 4 ปี 40,500 36,650 17,000 257,200
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 37,700 30,850 17,000 164,300
  คณะศิลปศาสตร์
  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 30,900 36,650 0 242,400
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 25,450 17,000 170,000
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 30,900 29,650 0 309,300

*หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการค่าเทอมตามแผนการเรียน ในวิชาสอบเทียบ หน่วยกิตละ 700 บาท ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเทียบในรายวิชาที่นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนได้