ค่าเทอม ประมาณการค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ประมาณการค่าเล่าเรียน
(ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัคร)


ดาวน์โหลดประมาณการค่าเล่าเรียน


คณะ/สาขาวิชา รอบ หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  School of Information Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบปกติ) 4 ปี 36,900 37,250 13,400 309,000
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 38,300 27,050 17,600 157,300
  คณะนิติศาสตร์
  School of Law
สาขาวิชานิติศาสตร์ (รอบปกติ) 4 ปี 36,500 33,850 0 252,600
(รอบเสาร์-อาทิตย์) 4 ปี 32,300 30,050 17,000 265,800
เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) 4 ปี 36,500 30,050 17,000 218,250
  คณะนิเทศศาสตร์
  School of Communication Arts
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 36,300 37,450 18,200 269,250
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 41,300 45,250 19,400 179,700
  คณะบริหารธุรกิจ
  School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (รอบปกติ) 4 ปี 31,500 34,450 0 249,000
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (รอบปกติ) 4 ปี 30,900 38,050 0 242,800
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 32,300 38,050 14,200 149,900
วันอาทิตย์ 4 ปี 35,100 30,050 12,800 256,000
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 26,850 17,000 149,900
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 35,100 38,050 0 242,800
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 36,500 38,050 14,200 149,900
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 32,300 33,850 14,200 149,900
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน และสาขาการตลาดดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 35,700 34,450 0 281,000
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาการตลาดดิจิทัล วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 32,300 29,650 11,400 181,000
  คณะบัญชี
  School of Accountancy
สาขาวิชาการบัญชี (รอบปกติ) 4 ปี 35,100 29,650 0 251,200
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 32,300 29,650 12,800 135,700
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 21,250 12,800 147,600
  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (รอบปกติ) 4 ปี 36,300 30,850 0 248,800
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 43,100 35,050 17,000 161,100
วันอาทิตย์ 4 ปี 30,900 30,050 17,000 266,200
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 37,700 30,850 17,000 164,300
  คณะศิลปศาสตร์
  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 29,500 29,650 0 242,800
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 28,100 25,450 17,000 165,800
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 33,700 31,050 0 242,800

*หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการค่าเทอมตามแผนการเรียน ในวิชาสอบเทียบ หน่วยกิตละ 700 บาท ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเทียบในรายวิชาที่นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนได้