Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตขอนแก่น
 
          ดร.สุข พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 5
ของ นายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์
 
          เมื่อเยาว์วัย ศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษม จบ ป.4 เมื่อ พ.ศ. 2470 แล้ว บวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วันหลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา
มารดา ทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วยตนเอง และเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำ ซื้อ-ขาย
ข้าวเปลือก จนกระทั่งซื้อโรงสีดำเนินกิจการเองใน พ.ศ. 2490 ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ
 
          ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาใน ชีวิตท่านถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อถอย คติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังท่านพูดเสมอว่า "การศึกษาคือชีวิต และ ชีวิตคือการกระทำ"
 
          พ.ศ. 2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริ หารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
 
          ต่อมา พ.ศ. 2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มก่อตั้ง วิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชทาน นามวิทยาลัยและเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515
 
         ท่านเคยเป็นประธานกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางเขนมาหลายสมัย และในปี พ.ศ. 2521 ท่านได้รับปริญญาพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Mid Western University สหรัฐอเมริกาด้วย
 
         ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาบริหารและเป็นอาจารย์ สอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2530 ก่อให้เกิด ความภูมิใจแก่ท่านมากต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2530 อีกแห่งหนึ่ง
 
          ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
- สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
- ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
- ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมโรงสี
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย
- ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ
           ตำแหน่งของท่านที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ เป็นนายกสภา มหาวิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราอื่นๆ ที่ได้รับ คือ
- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
- เหรียญกาชาดสรรเสริญ
 
           ดร.สุข พุคยาภรณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี
           ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลักคือ "ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย"
           บัดนี้ ภาระกิจอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับการสร้างสถาบันอุดมศึกษามาตลอดชีวิตกำลังเจริญก้าวหน้า มีความสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป สมดังเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.สุข พุคยาภรณ์
           
Untitled Document
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
  คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
  คณะผู้บริหาร
  สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
  เพลงประจำสถาบัน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ
  ดาวน์โหลด โลโก้ / ฟอนต์
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  แนะนำมหาวิทยาลัย
   
   

Untitled Document
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th