Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตขอนแก่น
 
ดร.บุษบา ชัยจินดา
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
 
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.P.A. (Public Affairs), Kentucky State University, U.S.A.
Psy.D. (Organizational Management) California School of Professional Psychology, U.S.A.
 
e-mail : busaba.ch@chonburi.spu.ac.th
 
 
 
Untitled Document
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
  คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
  คณะผู้บริหาร
  สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
  เพลงประจำสถาบัน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ
  ดาวน์โหลด โลโก้ / ฟอนต์
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  แนะนำมหาวิทยาลัย
   
   

Untitled Document
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th