ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครเรียน
1. ผู้สมัครเรียนกรอกข้อมูลการสมัครเรียนในแบบฟอร์ม และอัพโหลดไฟล์เอกสารวุฒิการศึกษา
2. เมื่อผู้สมัครเรียนกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ต้องคลิกเครื่องหมาย ✓ ในช่อง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลไปใช้ รายละเอียด ดังนี้
   ✓ ข้าพเจ้ารับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ซึ่งข้าพเจ้าได้ชำระไว้ทั้งสิ้น
   ✓ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอข้อมูลที่จำเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครเรียนไม่เลือกช่องใด หรือเลือกเพียงช่องเดียวจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลการสมัครเรียน ถือว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข หรือขาดคุณสมบัติของการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ขั้นตอนที่ 2 การเทียบโอนรายวิชา ปวส. (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน)
1. การเทียบโอนรายวิชา ปวส.
   1. การเทียบโอนรายวิชา ปวส. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลรายวิชาและผลการเรียนที่เป็นจริง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
   2. รายวิชา ปวส.ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ผลการเรียนต้องได้เกรด 2 ขึ้นไป
   3. กรณีรายวิชา ปวส. สามารถเทียบโอนได้หลายรายวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเทียบได้เฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถเทียบได้หลายวิชา
   4. จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ และรายวิชาที่เทียบได้อาจมีการแปลงเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่มหาวิทยาลัย
   5. การเทียบโอนรายวิชา ปวส. ในระบบรับสมัครออนไลน์ เป็นเพียงการประมาณการรายวิชาที่เทียบได้และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบได้
2. วิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
   คือ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกรณีที่เทียบโอนไม่ครบตามหลักสูตรที่เปิดให้เทียบโอน ซึ่งแต่ละคณะ / สาขา ไม่เท่ากัน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน และนำหน่วยกิตมารวมเพื่อให้ครบหลักสูตร โดยต้องลงทะเบียนชำระเงินค่าหน่วยกิต ราคาหน่วยกิตละ 700 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดให้เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
   รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ประกาศรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์)
   หมายเหตุ : รายวิชาที่ตามประกาศที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ไม่ได้เรียนทุกรายวิชาให้เลือกเรียนเพื่อให้หน่วยกิตครบหลักสูตร
3. การบันทึกข้อมูลรายวิชา
   1. รายวิชาที่ผลการเรียนเป็น ผ่าน หรือ เกรดไม่ถึง 2 ไม่สามารถบันทึกรายวิชาเข้าระบบได้
   2. ผู้สำเร็จการศึกษาที่วุฒิการศึกษาระบุหลักสูตรต่ำกว่า ปี พ.ศ. 2546 ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้ครบตามหลักสูตร
   3. บันทึกข้อมูลรหัสวิชา ปวส.
   4. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่ผู้สมัครเรียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
   5. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่เทียบโอนได้ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
   6. ระบบแสดงประมาณการจำนวนหน่วยกิตที่เทียบได้ตามหลักสูตร และรายวิชาที่เทียบได้
ขั้นตอนที่ 3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   1. ผู้สมัครเรียนต้องเข้าระบบเพื่อขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th (สำหรับผู้กู้รายใหม่) ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
   2. ผู้สมัครเรียนบันทึกข้อมูลสมัครกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   3. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ และเตรียมเsอกสารประกอบการกู้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถถามตอบได้ในช่องทางไลน์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 03-8146-123 ต่อ 3116, 09-6874-5513 (ในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกับการซักถามข้อสงสัย)    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้
   4. เมื่อผู้สมัครเรียนดำเนินการตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้วสามารถส่งเอกสารได้ตามช่องทางไลน์ และนัดวันทำสัญญา
   5. นำเอกสารการกู้ยืมฯ (ต้นฉบับ) ส่งที่มหาวิทยาลัย และทำสัญญาเพื่อลงทะเบียนเรียน
2. ทุนการศึกษา
   1. ผู้สมัครเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดทุนแต่ละประเภทได้ที่ เว็บไซต์ทุนการศึกษา
   2. กรณีที่ผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทใด สามารถสมัครขอรับทุนออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนเพื่อพิจารณา ยื่นสมัครขอรับทุนออนไลน์
   3. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินตรวจสอบเบื้องต้นและติดต่อกลับผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์เพื่อนัดสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 การลงทะเบียนเรียน / ชำระเงิน
1. ผู้สมัครเรียนเลือกข้อมูลการที่ต้องการชำระเงินตามรายการดังนี้
   1.1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ( Early Birds) 1 รายวิชา คือ วิชา HUM132  จำนวน 3 หน่วยกิต เริ่มเรียนวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ / สาขา)  ชำระเงินสดขั้นต่ำ 6,000 บาท (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565)
    
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าหน่วยกิตรายวิชา HUM132 4,200 บาท
***นักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ. / กรอ. ค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือเมื่อกองทุนฯ อนุมัติและทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจะหักจากกองทุนฯ
***นักศึกษาที่แบ่งชำระสามารถชำระส่วนที่เหลือตามรายการในข้อ 1.2
***นักศึกษาที่ชำระเงินสดเต็มจำนวน ชำระเงินส่วนที่เหลือตามรายการในข้อ 1.3
   1.2 โครงการแบ่งชำระ ชำระเงินงวดแรก จำนวน 15,500 บาท (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565)
    
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 7,250 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
ค่าหน่วยกิตราย วิชา HUM132 4,200 บาท

***ค่าหน่วยกิตรายวิชาชำระเงินในงวดที่ 2 (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564)
***ค่าหน่วยกิตรายวิชาชำระเงินงวดสุดท้าย (ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564) แนบเอกสารกำหนดการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน)

    1.3  ชำระเงินเต็มจำนวน ตามประมาณการค่าเล่าเรียน  (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565)
      
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 7,250 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
ค่าหน่วยกิตราย วิชา HUM132 4,200 บาท

ค่าหน่วยกิตรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 

 
หมายเหตุ :1. ผู้สมัครเรียนติดต่อลงทะเบียนชำระค่าเล่าเรียน ผ่านเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์

https://mis.chonburi.spu.ac.th/admissiononline/25651/และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
                             - เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
                             - ผ่านตู้ ATM (K-ATM)
                             - ผ่านทาง Internet K Cyber Baking
                             - ผ่าน K-Mobile Banking
 •             2. ผู้สมัครเรียนต้องนำใบแจ้งชำระเงินในครั้งแรกไปชำระก่อนจึงจะสามารถออกใบแจ้งชำระเงินรายการถัดไปได้                            

  2.  เมื่อผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อติดต่อขอรับอุปกรณ์การเรียน พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน
  (ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565)

  3.  ผู้สมัครเรียนที่ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบตารางเรียนในระบบสมัครเรียนได้ หรือระบบ e- Student (ระบบข้อมูลนักศึกษา) https://mis.chonburi.spu.ac.th/estudent/

  4.  ผู้สมัครเรียนที่มีความประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาชำระเงินสดขั้นต่ำ 6,000 บาท เมื่อกองทุนฯ อนุมัติการกู้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

  5. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรียนล่วงหน้า (Early Birds) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                          วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565                        
  6. วันเปิดเรียน เรียนล่วงหน้า (Early Birds) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                         วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
                         ติดต่อสอบถามข้อมูล :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
                         โทรศัพท์ 09-5467-8516 หรือ  038-146-123 ต่อ 2121-2126
                         QR Code กลุ่มนักศึกษาใหม่                        

                         คลิกเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาใหม่
                         หรือ LINE : @129yycgo