กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน

  1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
  2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563)


คณะ/สาขาวิชาที่สามารถกู้ได้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนต่อปี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
70,000
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
60,000
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  (Digital Media Design)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human
70,000
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
60,000
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
60,000
 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)
60,000
 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
  (Chinese for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)
60,000
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)
60,000
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  (Logistics and Supply Chain Management)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human
60,000

หมายเหตุ :
      Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
      รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
        ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
        ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)