สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- การลดขยะจากภาชนะโฟมและพลาสติก
- การลดมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ใบสับปะรด
- การนำใบสับปะรดมาทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
- การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง
- การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและฝึกอาชีพให้ยั่งยืน

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- อยากลดปริมาณขยะที่ไม่ได้เกิดคุณค่าในชุมชน ให้กลับมามีคุณค่ามีราคาให้กับชุมชน
Date : 2023-06-07 06:30:55
  • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
  • ศรีปทุมชลบุรี
  • SPUC
  • Logistics
  • LogisticsSPU

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathonต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่
ภายใต้แนวคิด BCG ของ APEC Regional Youth Symposium
ซึ่งกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium
จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Chargeดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน
โดยจ?ะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ในช่วงปลายปี 2565โดยมีนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอไอเดียในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย ด้วยแนวคิด BCG Model ได้แก่

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
ได้รับรางวัลขวัญใจ YIC (Youth In Charge)
และได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทีมภาคตะวันออกทำกิจกรรมสร้างไอเดีย สร้างสังคมให้น่าอยู่
ร่วมกับตัวแทนของประเทศไทยจากอีก 4 ภูมิภาค ในการร่วมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
และนำเสนอผลงานต่อผู้นำในภาคส่วนต่างๆในช่วงการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) ต่อไป

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 4
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 4
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 4
น.ส.พรรณนารา สมบุญเจริญ 64701796 ปี 4
น.ส.ศศินิภา ทองพราว 64700215 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดชทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอยเข้าร่วมการแข่งขัน
นายจิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280 ปี 4
นายธีรวัฒน์ สงวนปัทมาวัลย์ 64704715 ปี 4
นายศุภณัฐ ธรรมวาจา 64705436 ปี 4
น.ส.ณัฐกุล บุญเลิศ 62701127 ปี 4
น.ส.วนิดา สกุลวงศ์นาวี 62709021 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากใบสับปะรดและย่อยสลายเองได้ ในรูปแบบ 0 waste และมีการใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้การย่อยสลายมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- ก่อนหน้านี้กลุ่มเราได้มีโครงงานมาก่อนแล้วคือ ครกสารพัดหอยซึ่งปริมาณหอยส่วนมากจะเป็นเปลือกหอยนางรมซึ่งที่รู้กัน เปลือกหอยนางรมมีความเเข็งเเรง ทนทาน มีประโยชน์ในตัวของเปลือกมันเอง เราจึงเล็งเห็นการเปลี่ยนเเปลงในเชิงธุรกิจอย่างมากที่จะนำเปลือกหอยเหล่านี้มาทำเป็นปูนผง เปลี่ยนจากรูปแบบครกให้เป็นเเผ่น smartbord หรือเเผ่นโครงสร้างบ้าน ซึ่งเเน่นอนหากทำสำเร็จ จะเกิดรายได้ทางธุรกิจ เเละอาจจะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้น
ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- ภาชนะจากโฟมและพลาสติกมีการทดแทนจากผลิตภัณฑ์ของเรา
- ภาชนะจากโฟมและพลาสติกมีจำนวนลดลง
- ลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากการกำจัดใบสับปะรดที่ผิดวิธี
- วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ100%ไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนและสารตกค้างจากการใช้ผลิตภัณฑ์
- เพิ่มรายให้ให้เกษตรกรและคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- ลดปริมาณขยะในชุมชน
- สร้างรายได้ให้กับชุมชน
- เกิดธุรกิจใหม่ภายในชุมชนเเละผู้ประกอบการเอง