สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

Date : 2022-08-18 05:52:58
  • #โลจิสติกส์ศรีปทุม #เรียนจากประสบการณ์จริง

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คว้าสองรางวัลในการประกวดแผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา
นอกจากครกหินอ่างศิลาทำอะไรได้บ้างจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ผ่านการนำเสนอออนไลน์ ZOOM ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลชนะเลิศ ทีม STONE B STONE MASSAGE
แนวคิด ผลิตภัณฑ์เครื่องนวดจากหินอ่างศิลา ลดความปวดเมื่อย
จับตลาดสุขภาพรายได้สูงยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าพรีเมี่ยมทีม STONE B STONE MASSAGE ชั้นปีที่ 1
1.นางสาวสิตานันท์ พูลศรี รหัสนักศึกษา 64703018
2.นายยศวัฒน์ แม้นด้วง รหัสนักศึกษา 64708037
3.นายชัยวัฒน์ เผือกหอม รหัสนักศึกษา 64709912
โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม LOGIS SEED
แนวคิด ผลิตภัณฑ์หินแกะสลักวัตถุมงคล เสริมคุณค่าทางจิตใจ
สืบสานฝีมือช่างท้องถิ่น จับกลุ่มการตลาดความเชื่อสายมูเตลู (Spiritual Marketing)
ทีม LOGIS SEED ชั้นปีที่ 1
1.นายคมกฤตย์ วีระยุทธศิลป์ รหัสนักศึกษา 64703967
2.นางสาวสุดารัตน์ สังขทา รหัสนักศึกษา 64701669
3.นางสาวสุนันทา นิยมการ รหัสนักศึกษา 64708986
โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

..