สมัครเรียน 038-146-123

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

Date : 2022-08-09 09:52:57
  • #โลจิสติกส์ศรีปทุม #เรียนจากประสบการณ์จริง #จบแล้วทำงานได้จริง #วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้อุตสาหกรรม

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

จากการเรียนในวิชาเอก LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของสาขาสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ศักยภาพองค์ความรู้ของนักศึกษา

จำนวน 2 ผลงานได้แก่

1.การพยากรณ์ยอดขายด้วยวิธีอนุกรมเวลาและวิเคราะห์จุดสั่งผลิตกรณีศึกษาบริษัทรับจ้างผลิตน้ำดื่ม
โดยนางสาว สุนิษา ผินกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล


2.การจัดการระบบติดตามและสอบกลับบรรจุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ดกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดยนายภานุ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล


โดยทั้งสองผลงานได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)
ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Social Science Research Association of Thailand)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (Lawyers Council Under the Royal Patronage)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics)
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (Prachachuen Research Network: PRN)
เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Journal Network of Social Sciences and Humanities: JSH)
และเครือข่าย Multi Mentoring System 3
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)