สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

Date : 2022-08-16 10:25:02
  • #โลจิสติกส์และซัพพลายเชน #SustainableUniversityNetworkofThailand #SDGs #โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจําปี2564

ทีมนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ได้รับรางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล

โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

(Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

ที่มีเป้าหมายการทํางานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
โดยนำเสนอในรูปแบบ on line ในวันที่ 21 มกราคม 2565

ในที่ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ โครงงานไฟฟ้าจากสิ่งที่คุณมองข้าม

นางสาวศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3

นานชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3

นางสาวกชพร สุขไพศาล 62709127 ชั้นปีที่ 3

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ

ทีม HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย ใส่ใจสังคม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ 61700202 ชั้นปีที่ 4

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ 61700904 ชั้นปีที่ 4

นางสาวพิยุดา มีเย็น 61704884 ชั้นปีที่ 4


ทั้งนี้ทั้งสองทีมมีอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นที่ปรึกษา

และได้รับการสนับสนุนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์จากทีมนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ในการร่วมแปลบทความแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความครั้งนี้