สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Date : 2022-08-18 05:52:05
  • #โลจิสติกส์และซัพพลายเชน #SPU #LogisticsSPU #Logistics #โลจิสติกส์ศรีปทุม #โลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดียนวัตกรรม #โลจิสติกส์เชื่อมโยงทุกธุรกิจอุตสาหกรรม

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  คว้าสองรางวัลจากการแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6  
  Circular Waste Value Chain  

จัดโดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์ฯ
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ทีม NANAS TES (Think Eat Save)
แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลกจาก Waste ของสับปะรด
น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 3
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 3
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 3
อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม SPU Survivor
แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอยน.ส.ศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3
น.ส.ปาลจิรา แซ่โค้ว 62712328 ชั้นปีที่ 3
นายชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3
อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา


อยากเก่งแบบนี้สมัครเรียนที่นี่ https://www.chonburi.spu.ac.th/admission/register.php